Doe-Het-Zelf met

Leverings voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN E & D BOUWPAKKETTEN

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Verkoper:
E & D BOUWPAKKETTEN die houten producten en bouwconstructies ontwerpt en te koop aanbiedt, alsmede
degene die de producten en bouwconstructies plaatst, bouwt c.q. monteert

Koper:
degene die met verkoper een koopovereenkomst, aannemingsovereenkomst of onderhoudsovereenkomstsluit.

Consument:
een koper die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Overeenkomst:
al naar gelang van toepassing is, een koopovereenkomst, aannemingsovereenkomst of onderhoudsovereenkomst.

Materiaal
Is het te leveren product inclusief toebehoren voor het realiseren van o.a. houten constructies waaronder ook bouwpakketten, omheiningen, poorten, vloeren, bruggen etc.

Constructies
Is het te leveren product inclusief toebehoren voor het realiseren van o.a. houten constructies zoals carports, schuren, paardenstallen, serres, veranda’s etc.gefabriceerd door diverse leverancier in Nederland en Duitsland

Bouw- en aannemingswerkzaamheden
Zijn activiteiten tbv het totstandkomen/gereedkomen van een product d.m.v. van te gebruiken materiaal enof constructie en het verrichten van arbeid op locatie van de koper, al dan niet gebruikmakend van onderaannemers en toeleveranciers uit binnen- en buitenland.
BTW
Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW voor consumenten/particulieren, en zijn exclusief BTW voor bedrijven tenzij anders aangegeven.

ARTIKEL 2: GELDIGHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen verkoper en koper,wanneer verkoper deze algemene voorwaarden bij of voor de totstandkoming van de overeenkomst aan
koper heeft overhandigd. Onder overhandigen ook te verstaan het meezenden van de algemenevoorwaarden bij het uitbrengen van een offerte middels email en indien de deze algemene voorwaarden
niet zijn overhandigt dan kan koper deze ook raadplegen op de website van E & D BOUWPAKKETTEN ( www.eikenBOUWPAKKETTEN.nl)

ARTIKEL 3: DOOR VERKOPER UITGEBRACHTE OFFERTES
Door verkoper op verzoek van koper uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van twee maandenna dagtekening tenzij anders vermeld.In de offerte wordt vermeld of het gaat om een alleen levering van materiaal of dat het gaat om een bouwproject waarbij het materiaal of de constructie geplaatst.gebouwd wordt op de door koper aangegeven plaats en tegen welke lever- of aanneemsom condities. De in een offerte genoemde levertijd is gebaseerd op de bij verkoper aanwezige calculatie of voorraad op het moment van uitbrengen van de offerte. De juiste levertijd zal aan koper bekend worden gemaakt kort vóór het totstandkomen van een overeenkomst. Constructies vervaardigd door E & D BOUWPAKKETTENworden standaard vervaardigd conform traditionele engelse bouwwijze, regels en sterkteberekeningen, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 4: TOT STAND KOMEN VAN DE OVEREENKOMST
De koopovereenkomst komt tot stand doordat koper aan verkoper te kennen geeft akkoord te gaan met demondeling dan wel schriftelijk uitgebrachte offerte en koper het daartoe door verkoper op te maken document heeft ondertekend.

ARTIKEL 5: KLEUR- EN STRUCTUURAFWIJKINGEN
In de koopovereenkomst wordt de (hout)soort, en de afmetingen/dikte vermeld van het te gebruiken materiaal. Verkoper wijst koper erop dat het hout een natuurproduct is, hetgeen in de structuur tot uitdrukking komt en hetgeen tot gevolg kan hebben dat de structuur van het ene materiaal enigszins kan afwijken van eenzelfde ander materiaal. Scheurvorming, buiging en kromtrekken in beperkte mate is normaal. Lichtinval kan verkleuring/vergrijzing van een houtconstructie tot gevolg hebben. Verkoper levert alle producten en constructies onbehandeld, tenzij anders overeengekomen. Door het gebruik van bijvoorbeeld (transparante) lakken wijzigt de kleur en tekening van het materiaal ten opzichte van het onbewerkte materiaal.

ARTIKEL 6: WANNEER WORDT DOOR VERKOPER GELEVERD
In de verkoopovereenkomst wordt bij benadering de week vastgelegd waarin het gekochte product c.q. constructie, cq. materiaal aan koper kan worden afgeleverd, geplaatst of gebouwd. Levertijden zijn indicatief en nimmer aan te merken als fatale termijn waarop een beroep kan worden gedaan of ontstane (gevolg)schade kan worden verhaald. Voor deze regeling is gekozen om verkoper en koper de gelegenheid te geven een juiste planning te maken en op een later tijdstip aan verkoper kenbaar te maken wanneer koper in staat is het gekochte in ontvangst te nemen of te (laten) bouwen. Daarom dient (ver)koper tenminste drie weken vóór de week waarin de aflevering is gepland aan (ver)koper kenbaar te maken dat het materiaal ook daadwerkelijk kan worden afgeleverd. Ontvangt verkoper deze mededeling van koper niet, dan bepaalt verkoper naar eigen goeddunken het juiste levertijdstip in de door hem opgegeven week van levering. Verkoper kan in dat geval zelfs besluiten de levering uit te stellen, althans te wachten tot nader van koper vernomen is.Indien het aan koper te wijten is dat de daadwerkelijke levering meer dan drie maanden later dan de in de opdrachtbevestiging/koopovereenkomst genoemde levertijd wordt uitgesteld, dan heeft verkoper het recht prijsverhogingen aan koper door te berekenen vanaf het moment van de koopovereenkomst, voor zover prijsverhogingen hebben plaatsgevonden. De hierboven genoemde termijn van 3 maanden begint te lopen vanaf de laatste dag van de week die als week van aflevering in de koopovereenkomst, wordt genoemd. Deze regeling is niet van toepassing indien het materiaal vóór de geplande datum door koper is betaald. Na het verstrijken van de hierboven genoemde termijn van 3 maanden heeft verkoper het recht het gekochte materiaal bij koper af te leveren en is koper verplicht de overeengekomen prijs te betalen. Op verzoek van koper kan verkoper het materiaal voor een termijn van ten hoogste 3 maanden kosteloos in opslag houden, maar koper moet dan wel aan verkoper de koopprijs betalen. In dat geval zal verkoper aan koper een schriftelijke opgave overhandigen, waaruit blijkt dat koper eigenaar is van het gekochte materiaal, alsmede de plaats waar dit ligt opgeslagen. Na het verstrijken van de laatstgenoemde termijn van 3 maanden worden door verkoper opslagkosten in rekening gebracht op basis van € 15,- per m⊃2; per maand.

ARTIKEL 7: WANNEER MOET KOPER EXTRA KOSTEN BETALEN
Extra kosten worden koper in rekening gebracht in het navolgende geval: Op het moment dat de aflevering plaatsvindt is koper niet in de gelegenheid het materiaal in ontvangst te nemen. Indien verkoper om die reden een tweede keer moet langskomen, worden transportkosten in rekening gebracht op basis van € 1,50 per kilometer vanaf de vestigingsplaats van verkoper tot aan het adres van de koper, met een maximum van 250 kilometer.

ARTIKEL 8: DOOR OVERMACHT KAN VERKOPER NIET (TIJDIG) LEVEREN
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, waardoor hij niet in staat is de overeenkomst (tijdig) na te komen, hieronder ook begrepen werkstakingen in het eigen bedrijf. Verkoper is verplicht koper tijdig schriftelijk in te lichten in het geval dat er sprake is van overmacht, waarbij de reden van die overmacht dient te worden vermeld. Indien mogelijk deelt verkoper tevens mede of de overmacht blijvend is, dan wel tijdelijk. Is er sprake van tijdelijke overmacht, dan deelt verkoper tevens mede, indien mogelijk, wanneer aan die overmachtstoestand een einde komt.Bij blijvende overmacht heeft verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat door koper aanspraak op schadevergoeding kan worden gemaakt.Nadat verkoper een dergelijke mededeling heeft gedaan en de overmachtstoestand zal voorzienbaar langer dan 14 dagen duren, heeft koper de keuze om:hetzij akkoord te gaan met levering, nadat de bovenvermelde overmachtstoestand voor verkoper heeft opgehouden te bestaan; de overeenkomst te ontbinden zonder echter dat koper van verkoper een schadevergoeding kan vorderen. Koper is gehouden om deze keuze aan verkoper kenbaar te maken binnen 8 dagen na ontvangst van de mededeling van verkoper, waarin deze zich beroept op overmacht. Verkoper sluit daartoe bij de mededeling aan koper een portvrije antwoordenvelop bij. Indien koper niet reageert op de door verkoper gezonden mededeling van overmacht, wordt koper geacht te hebben gekozen voor levering nadat de overmachtssituatie is geëindigd.

ARTIKEL 9: ADRESWIJZIGING
Indien koper, nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, verhuist, dient hij verkoper hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Indien koper dit verzuimt, dan is koper voor de gevolgen van dat verzuim zelf aansprakelijk. Voor het toepassen van hetgeen in deze algemene voorwaarden is vermeld, mag verkoper er vanuit gaan dat het in de koopovereenkomst door koper genoemde adres het juiste adres is, tenzij verkoper een verhuismededeling van koper ontvangt.

ARTIKEL 10: WANNEER MOET ER BETAALD WORDEN
Alleen levering van materiaal of constructies
Betaling van te leveren materiaal dient te geschieden bij vooruitbetaling van 10% van het offerte/factuurbedrag), bij opdracht, deze wordt gestart zodra de aanbetaling binnen is. Een volgende
termijn van 40% dient op de dag van aflevering van de werktekeningen betaald te zijn. De resterende 50% dient op de dag van aflevering van het bouwpakket betaald te zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Constructies/bouwprojecten/opdrachten in (onder)aanneming Betaling van te leveren materiaal en te verrichten (bouwkundige) werkzaamheden dient te geschieden bij vooruitbetaling tot maximaal 50% van het factuurbedrag), te verdelen in 10% bij opdracht, deze wordt gestart zodra de aanbetaling binnen is en 40% bij goedkeuring werktekening(en) t.b.v. aanvragen van bijvoorbeeld bouwvergunningen en het afgeven van een leverdatum. Een volgende termijn van 40% dient op de dag van aflevering van het bouwpakket en aanvang bouwwerkzaamheden betaald te zijn. Indien de bouwwerkzaamheden afgerond zijn dient de resterende 10% binnen 5 dagen na oplevering betaald te zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vanaf de dag van aflevering van het materiaal bestaat voor koper de plicht tot betaling daarvan. De dag na aflevering is derhalve de verzuimtermijn en vanaf die dag is koper de wettelijke rente verschuldigd over de nog niet betaalde koopsom of gedeelte daarvan. Kan er niet op de geplande dag worden afgeleverd, om redenen door koper aangegeven, dan is de verzuimtermijn 5 dagen na de geplande datum van aflevering. Blijft betaling ondanks ingebrekestelling en sommatie om alsnog binnen de 5 dagen te betalen achterwege en dient verkoper de vordering uit handen te geven, dan is koper de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, die door verkoper moeten worden gemaakt om de vordering te incasseren. Deze kosten bedragen minimaal € 100,- en maximaal 15% van het door koper verschuldigde bedrag.

ARTIKEL 11: VERKOPER KAN ZEKERHEID VOOR DE BETALING VERLANGEN

Verkoper kan koper zekerheid vragen dat hij zijn betalingsverplichtingen zal nakomen zodra verkoper zijn deel van de overeenkomst is nagekomen. Indien koper niet bereid of niet in staat is deze gevraagde
zekerheid binnen 8 dagen na het verzoek te verschaffen, dan kan verkoper de overeenkomst ontbinden. Koper kan dan geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel door hem geleden schade.

ARTIKEL 12: WANNEER MAG KOPER DE BETALlNG OPSCHORTEN
Indien koper van mening is dat verkoper niet correct geleverd heeft, dat wil zeggen niet de overeengekomen bestelde hoeveelheid materiaal, of niet de overeengekomen soort materiaal, of indien het
materiaal bij aflevering beschadigd is, dan heeft koper het recht zijn betalingsverplichting op te schorten voor ten hoogste 50% van het bedrag van de overeenkomst voor welk bedrag koper door verkoper is
gefactureerd. Koper dient verkoper binnen 3 dagen na aflevering bij aangetekend schrijven op de hoogte te brengen van zijn voornemen de betaling op te schorten. In die aangetekende brief dient koper de reden van
de opschorting mede te delen. Koper heeft de bevoegdheid tot het opschorten van de betaling, alleen indien hij binnen 14 dagen nadat hem door verkoper bij aangetekende brief is bericht dat zijn klacht is afgewezen, het daaruit voortvloeiende geschil, óf aan de bevoegde rechter voor te leggen, óf het geschil bij de later in deze voorwaarden te noemen Geschillencommissie aanhangig heeft gemaakt. Bovendien moet koper het ingehouden bedrag gedeponeerd hebben op een derden-rekening van een dan gezamenlijk overeen te komen belangenbehartiger dan wel aan verkoper een bankgarantie verstrekken, afgegeven door een bank die lid is van de Nederlandse Bankiersvereniging.Koper mag zijn betalingsverplichting tot maximum 50% van het gefactureerde bedrag ook opschorten, indien verkoper de klacht van koper heeft aanvaard en toezegt het euvel binnen één maand te zullen herstellen.Echter, in dat geval moet het ingehouden bedrag ook in depot worden gestort bij de bovengenoemde. of dient voor het ingehouden bedrag aan verkoper een bankgarantie zoals hierboven omschreven te worden afgegeven.Koper is verplicht onmiddellijk tot betaling van het (gehele) ingehouden bedrag over te gaan, indien niet wordt voldaan aan het voorleggen van het geschil aan de bevoegde rechter of de geschillencommissie bouwnijverheid en storting van het depot op de derden-rekening, dan wel een bankgarantie is afgegeven. Koper is tevens verplicht onmiddellijk tot betaling van het (gehele) ingehouden bedrag over te gaan, indien verkoper de geconstateerde klachten afdoende heeft verholpen.Tenslotte dient koper onmiddellijk tot betaling van het (gehele) ingehouden bedrag over te gaan zodra en naar mate koper bij uitspraak van de bevoegde rechter of de geschillencommissie bouwnijverheid geheel of ten dele in het ongelijk is gesteld.

ARTIKEL 13: WAT DOET BELANGENBEHARTIGER MET HET DEPOT
De belangenbehartiger is verplicht een door koper onder haar gestort depot onder zich te houden tot het moment dat koper en verkoper aan haar te kennen hebben gegeven dat het geschil is opgelost, dan wel tot het moment dat de rechter of de Geschillencommissie Bouwnijverheid uitspraak heeft gedaan. De belangenbehartiger keert vervolgens het in depot gestorte bedrag uit aan degene, die daarop ingevolge die uitspraak recht op heeft. Indien het in depot gestorte bedrag aan koper dient te worden terugbetaald, wordt aan koper rente vergoed, welke 4% lager is dan het te dien tijde geldende promesse-disconto.

ARTIKEL 14: VERKOPER BLIJFT EIGENAAR TOT ER BETAALD IS
Tot het moment dat volledige betaling door koper heeft plaatsgevonden, blijft al het geleverde materiaal eigendom van verkoper.

ARTIKEL 15: WANNEER IS VERKOPER AANSPRAKELIJK
Verkoper is naast wettelijk aansprakelijk, ook aansprakelijk voor de schade, die koper lijdt omdat verkoper zijn verplichtingen niet of niet juist is nagekomen.Indien het daarbij gaat om vervangen van nog niet geleverd materiaal en er daarbij aan de zijde van koper sprake is van een onaanvaardbare vertraging, dan is verkoper, zolang geen vervangend materiaal is geleverd, ten hoogste verplicht tot een schadevergoeding van € 100,- per dag. Is er, nadat het materiaal door of namens koper is aangebracht, sprake van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van verkoper, welke tekortkoming ook niet eerder had kunnen worden vastgesteld, dan is de door verkoper te betalen schade beperkt tot ten hoogste het opnieuw leveren van materiaal en de daarbij gebruikte hulpmaterialen,Alsmede schadevergoeding van ten hoogste € 100,- per dag voor de tijd die normaliter gemoeid is met het leveren van een vergelijkbaar materiaal of product. Houten onderdelen kunnen, hoe zorgvuldig ook geschaafd en afgewerkt, splinters bevatten, waaraan koper zich, kan verwonden. Koper dient daarom zelf de nodige maatregelen te treffen dergelijke verwondingen te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld al door bij het uitpakken van de pakketten degelijke werkhandschoenen te dragen. Door verkoper wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, indien blijkt dat koper de verstrekte instructie met betrekking tot het aanbrengen en/of afwerken van het materiaal niet juist heeft opgevolgd.

ARTIKEL 16: WELKE GARANTIE VERSTREKT VERKOPER
Op alle eikenhouten constructies zit een garantie van 10 jaar. Een zelfde periode van 10 jaar geld ook indien het plaatsen, bouwen of montage door E & D BOUWPAKKETTEN of haar (onder)aannemers werd uitgevoerd. Voor zover door verkoper afgeleverd materiaal dat nog niet is geplaatst of gebouwd is, materiaalfouten vertoont, dan zal verkoper dit gratis vervangen binnen 4 weken nadat koper hem hiervan schriftelijk in kennis heeft gesteld. Bij de aflevering van het vervangende materiaal dient koper het materiaal waarop de klacht betrekking heeft, weer aan verkoper ter beschikking te stellen. Als materiaal, nadat het door koper is geplaatst of gebouwd, materiaalfouten zou vertonen, is dat naar ervaringsgegevens meestal enige maanden na het plaatsen of bouwen. Daarom wordt door verkoper op gelegd materiaal een garantie verstrekt van één jaar tegen optredende materiaalfouten.Indien de geconstateerde materiaalfouten zich beperken tot minder dan 20% van het oppervlak/inhoud van het geleverde materiaal, dan zal dit materiaal
door verkoper worden verwijderd en zal ter plekke nieuw materiaal worden aangebracht. Indien de materiaalfouten de gehele constructie of praktisch de gehele constructie betreffen en de constructie door verkoper is geplaatst of gebouwd, heeft koper de keuze uit: de constructie te behouden tegen betaling door verkoper van een schadebedrag ter grootte van 25% van de destijds berekende waarde van het materiaal;te verlangen dat de constructie door verkoper wordt verwijderd en dat daarna door verkoper een nieuwe constructie van gelijke waarde wordt geplaatst of gebouwd, tenzij koper voor een andere kwaliteit kiest.
Indien die kwaliteit duurder is, zal koper het verschil in prijs aan verkoper vergoeden; te verlangen dat de constructie door verkoper wordt verwijderd en dat de destijds betaalde koopsom aan koper wordt gerestitueerd.Verkoper zal niet gehouden zijn een gehele constructie te verwijderen, een nieuwe constructie te leveren en te plaatsen of te bouwen, dan wel de koopsom te restitueren, alvorens de rechter of de Geschillencommissie verkoper in het ongelijk heeft gesteld. Koper dient, indien hij het materiaal of constructie zelf plaatst of bouwt of zelf opdracht geeft door hem gekocht materiaal te plaatsen of te bouwen door derden, de door of vanwege verkoper meegeleverde behandelings-, plaatsing – werk- en onderhoudsinstructies stipt te hanteren; bij gebreke hiervan kan geenaanspraak op garantie worden gemaakt.

ARTIKEL 17: WANNEER EN HOE MOET KOPER KLACHTEN KENBAAR MAKEN
Koper is verplicht het geleverde materiaal bij aflevering grondig op materiaalfouten te inspecteren en doet er verstandig aan om bij twijfel verkoper direct te informeren. In ieder geval dient koper onder die omstandigheden niet tot het plaatsen of bouwen van het materiaal, de constructie over te gaan, omdat hij anders grote kans loopt buiten de hierboven genoemde garantieregeling te vallen. Koper dient bij geconstateerde gebreken dit binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan verkoper kenbaar te maken. Doet het gebrek zich pas na het leggen voor, dan is koper verplicht om binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, verkoper daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

ARTIKEL 18: KAN KOPER ANNULEREN
Tot uiterlijk 6 weken vóór de geplande afleverdatum kan koper de met verkoper gesloten overeenkomst ontbinden op gronden die koper, als hij dat niet wil, niet aan verkoper kenbaar hoeft te maken. Omdat verkoper op dat moment al kosten heeft gemaakt (verkoop kosten, orderbehandelingskosten, administratiekosten, werkvoorbereidingskosten inkoop materialen en mogelijk transportkosten) is het onder die omstandigheden redelijk dat koper die kosten aan verkoper vergoedt. Aangezien het altijd gaat om speciale bestellingen die verkoper op speciaal verzoek van koper heeft moeten inkopen en laten produceren, dan bedragen die kosten 75% van het met de overeenkomst gemoeide bedrag.

ARTIKEL 19: HOE KUNNEN GESCHILLEN AANHANGIG WORDEN GEMAAKT
Indien koper of verkoper van mening is dat tussen hen sprake is van een geschil, dat voortvloeit uit een overeenkomst tussen koper en verkoper, dan kunnen zowel koper als verkoper zich schriftelijk wenden tot
de Geschillencommissie bouwnijverheid. Wanneer koper besluit een geschil te laten behandelen door de rechter, dan zal verkoper met deze keuze akkoord gaan. Indien verkoper het geschil wenst voor te leggen aan de geschillencommissie, zal hij koper hiervan bij aangetekend schrijven in kennis stellen. Koper zal dan binnen 14 dagen na ontvangst van de aangetekende brief, aan verkoper laten weten of hij het geschil inderdaad wil laten behandelen door de Geschillencommissie, dan wel dat hij de voorkeur geeft het geschil aan de rechter voor te leggen: De Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissing van deze commissie geschiedt bij wege van een voor beide partijen bindend advies.

ARTIKEL 20: GARANTIE BESLUIT AANBETALINGEN
Dit besluit strekt ten gunste van in Nederland woonachtige kopers, die consument zijn en die van een verkoper na 2 februari 2000 materiaal hebben gekocht. Dit besluit kan worden ingetrokken en heeft dan niet meer betrekking op transacties die tot stand zijn gekomen na publicatie van de intrekking in een landelijk dagblad. Dit besluit is van toepassing wanneer aan alle vier de navolgende voorwaarden is voldaan: er is een overeenkomst als bedoeld in artikel 1; koper heeft een aanbetaling gedaan zoals genoemd in artikel 10 van deze algemene voorwaarden; betrokken verkoper krijgt (voorlopig) surséance van betaling of wordt in staat van faillissement verklaard; in verband daarmee wordt de hierboven genoemde overeenkomst niet of niet volledig uitgevoerd, noch wordt de aanbetaling terugbetaald. Voor toepassing van dit besluit is verder vereist dat koper uiterlijk 3 maanden nadat aan de voorwaarden zoals hierboven is voldaan, een schriftelijk beroep op dit besluit bij E & D BOUWPAKKETTEN of diens rechtmatige vertegenwoordiger heeft gedaan. Wanneer dit besluit van toepassing is, zal de E & D BOUWPAKKETTEN binnen 1 maand nadat daarop een beroep is gedaan, één of meer onderaannemers aanwijzen die bereid zijn binnen 3 maanden nadien met koper – overigens op hun normale leveringsvoorwaarden – één of meer overeenkomsten tot levering van materiaal of (nog)uit te voeren plaatsing-s en/of bouwwerkzaamheden aan te gaan, waarbij de verschuldigde prijs die totaal in mindering wordt gebracht, een bedrag is dat gelijk is aan de door koper betaalde aanbetaling (tot een maximum van 15% van het bedrag van de in artikel 1 genoemde overeenkomst, doch niet hoger is dan 30% van het door koper bij nieuwe onderaannemers) alsnog binnen de genoemde termijn van 3 maanden te besteden bedrag. Koper is verplicht E & D BOUWPAKKETTENalle verlangde gegevens op te sturen en zijn vordering op de oorspronkelijke verkoper – tot een maximum van ingevolge artikel 4 in mindering gebracht bedrag – aan E & D BOUWPAKKETTEN over te dragen.Bij geschillen over de uitvoering van dit besluit beslist de geschillencommissie bouwnijverheid op verzoek van de meest gerede partij.

ARTIKEL 21: AANNEMING VAN WERK
Indien een koper met verkoper een overeenkomst sluit, waarbij door koper aangeduid materiaal door verkoper moet worden geleverd en geplaatst of gebouwd, is er sprake van een aannemingsovereenkomst. De overeenkomst bestaat dan uit het leveren van materiaal vermeerdert met het leveren van arbeid, al dan niet door (onder)aannemers van verkoper.De in de overeenkomst genoemde levertijd is tevens het tijdstip (bij benadering)waarop met het plaatsen of bouwen van het materiaal wordt begonnen. In afwijking van hetgeen bij artikel 10 (betaling) is vermeld, dient betaling van een aannemingsovereenkomst als volgt te geschieden:
Betaling van te leveren materiaal en te verrichten (bouwkundige) werkzaamheden dient te geschieden bij vooruitbetaling tot maximaal 50% van het factuurbedrag), te verdelen in 10% bij opdracht, deze wordt gestart zodra de aanbetaling binnen is en 40% bij goedkeuring tekening(en) door koper t.b.v. aanvragen van bijvoorbeeld bouwvergunningen. Een volgende termijn van 50% dient op de dag van aanvang bouwwerkzaamheden betaald te zijn. Indien de bouwwerkzaamheden afgerond zijn dient de resterende 10% binnen 5 dagen na oplevering betaald te zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 22: VOORWAARDEN WAAROP GEPLAATST OF GEBOUWD
Verkoper is niet verplicht eerder met de werkzaamheden te beginnen, dan nadat hem is gebleken dat de ondergrond in de ruimste zin des woords (dus inclusief kabels, leidingen, etc.) in een zodanige staat verkeert en van zodanige constructie is, dat van het werk een goed resultaat kan worden verwacht. Zonodig kan verkoper koper hiervoor de nodige aanwijzingen geven. Koper dient ervoor te zorgen dat de ruimte waar de materialen, producten geplaatst of gebouwd of opgeslagen worden bereikbaar zijn voor aflevering. Koper zorgt voor een benodigde vrije bouwruimte van tenminste 6 meter rondom het te bouwen object. Indien bij aanvang der werkzaamheden blijkt dat de ondergrond te vochtig of te vuil is om het materiaal af te leveren of aan te brengen dan zal verkoper het materiaal niet afleveren. Indien door verkoper wordt geconstateerd dat het op grond van een te hoog vochtigheidsgehalte (w.o langdurig aangekondigde neerslag) of een te lage buitentemperatuur (vorstverlet) niet verantwoord is de constructie aan te brengen dan zal in overleg met koper een nieuwe termijn worden vastgesteld waarop de constructie wordt geplaatst of gebouwd. Het spreekt voor zich dat koper hierbij rekening zal dienen te houden met de door verkoper opgestelde planning in diens eigen bedrijfsvoering en dat geen onredelijke eisen kunnen worden gesteld.De kosten van eventueel stroomverbruik, water, gas dat noodzakelijk is ten behoeve van het plaatsen of bouwen van de constructie, zijn voor rekening van koper. Koper verbindt zich alle instructies op te volgen die verkoper hem geeft ter verkrijging van een goed resultaat van het werk. Deze instructies kunnen onder meer betrekking hebben op de verwarming, ventilatie en verlichting

ARTIKEL 23: EXTRA KOSTEN BIJ HET UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN
Wanneer niet het tegendeel uit de desbetreffende overeenkomst blijkt, zijn bij montage- en de reistijd, reisen verblijfkosten voor rekening van verkoper. Wanneer de ondergrond vlak gemaakt moet worden, afgewerkte vloeren moeten worden afgedekt; ruimten moeten worden ontruimd of opgeruimd, meubelen moeten worden versjouwd, materiaal en gereedschap naar andere plaatsen, verdiepingen of ruimten moet worden getransporteerd; nog andere werkzaamheden dan die welke tot de uitvoering van de overeenkomst behoren, door of namens koper aan verkoper gedurende de duur van het werk worden opgedragen; afval zoals hout, zaagsel, stof, beton, kunststof, dakbedekking, steen resten etc. moet worden afgevoerd, dan zijn de daaraan verbonden kosten van onder meer materiaal, arbeidsloon, afvoer- en stortingskosten voor rekening van koper.
Verkoper zal koper hiervan steeds, zo mogelijk vooraf, in kennis stellen.

ARTIKEL 24: Bouwvergunning
Is een bouwplan vergunningsplichtig zijn daarvoor bouwtekeningen en evt. sterkte berekeningen nodig.Dan is dit niet bij de prijs inbegrepen, kosten hiervoor in onderling overleg te bepalen. Normale proceduretijd vergunning gemeente ca 8 tot 12 weken.E & D BOUWPAKKETTENheeft geen invloed op de werkwijze en het te volgen tijdspad van uw gemeente nog kan zij een bouwvergunning garanderen. Heeft u na 12 weken geen reacties van uw gemeente dan heeft u normalieter van rechtswege bouwvergunning en kunt u beginnen met bouwen. Tussentijdse aanvullingen op de bouw aanvraag worden volgens afspraak door E & D BOUWPAKKETTEN begeleid en waar mogelijk uitgevoerd mits dit betrekking heeft op de werkzaamheden, E & D BOUWPAKKETTEN. Wijst uw gemeente de plannen definitief af dan brengen wij u het afgesproken bedrag in rekening voor gemaakte teken- en bereken- en voorbereidingskosten indien de gemeente niet binnen 3 maanden tot een ander oordeel is gekomen. Gedane aanbetalingen worden dan binnen 7 dagen geretourneerd onder aftrek van gemaakte kosten en gemiste winst. Bouwt u zonder vergunning dan zijn de risico’s en bouwstops en de daaruit voortvloeiende kosten voor de opdrachtgever. E & D BOUWPAKKETTEN factureert u dan het gehele gebouw(100%). De montage wordt afgemaakt als u van de gemeente (schriftelijk)toestemming krijgt. De mogelijke extra kosten worden dan vooraf opgegeven en worden na gereedkomen van het gebouw gefactureerd als laatste termijn. Met uw onderschrijven voor (voorlopige)opdracht tekent u automatisch voor deze bepaling.

ARTIKEL 25: GARANTIE OP GELEGDE VLOEREN EN GEPLAATSTE RAMEN EN DEUREN
Door verkoper gelegde vloeren en geplaatste ramen en deuren worden uitsluitend – en wel gedurende één aar na het leggen/plaatsen – gegarandeerd tegen materiaalfouten en gebreken. De termijn van één jaar is
gekozen omdat in de praktijk is komen vast te staan dat materiaalfouten en gebreken, zo die aanwezig zijn, zich in ieder geval ruimschoots binnen één jaar manifesteren., Indien door koper aanspraak op garantie wordt gemaakt, moet verkoper in de gelegenheid worden gesteld de gebreken kosteloos te herstellen. Indien koper niet bereid is dan wel niet in staat is om zijnerzijds de in zijn invloedssfeer liggende oorzaken weg te nemen, die hebben geleid tot gebreken of volgens schriftelijke mededeling van verkoper naar alle waarschijnlijkheid zullen leiden tot gebreken, dan vervalt de garantieverplichting van verkoper daarvoor. De garantie tegen gebreken geldt niet indien de geconstateerde gebreken het gevolg zijn van oorzaken, die verkoper bij het leggen van de vloer het plaatsen van ramen en deuren niet heeft waargenomen en redelijkerwijs ook niet had hoeven waar te nemen, zoals: onjuiste samenstelling van de ondervloer of constructie, indien deze tenminste niet door verkoper is aangebracht;vlak onder of in de ondervloer onzichtbaar aangebrachte leidingen; sterke veranderingen van het vochtpercentage in de desbetreffende en omliggende ruimten; constructiefouten in het gebouw.

ARTIKEL 26: WANNEER IS VERKOPER/AANNEMER AANSPRAKELIJK
Verkoper aanvaardt de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade bij het uitvoeren der overeen gekomen werkzaamheden, toegebracht aan personen of zaken. Met betrekking tot het verplaatsen roerende zaken, nodig om de constructie te kunnen plaatsen of bouwen, tot welke handelingen koper hetzij uitdrukkelijk, hetzij stilzwijgend toestemming heeft gegeven, wordt echter alle aansprakelijkheid uitgesloten c.q. vrijwaart koper verkoper en zijn personeel tegen alle aanspraken van derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of grove schuld van verkoper of diens personeel. Is er, nadat het materiaal door of namens verkoper is aangebracht,sprake van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van verkoper, dan is de door verkoper te betalen schade beperkt tot het opnieuw leveren van materiaal, het loon en de daarbij te gebruiken hulpmaterialen, alsmede een vergoeding van ten hoogste € 100,- per dag, voor de tijd die gemoeid is met het verwijderen en opnieuw aanbrengen van een constructie.

ARTIKEL 27: VOLGORDE VAN DE WERKING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
Op een overeenkomst zijn in eerste instantie deze algemene voorwaarden artikelen 1 t/m 20 van toepassing. Betreft de overeenkomst aanneming van werk, dan zijn bovendien de artikelen 21 t/m 25 van toepassing, met dien verstande dat bij mogelijke strijdigheid, hetgeen in de artikelen 21 t/m 25 is bepaald, uitgaat boven hetgeen in de artikelen 1 t/m 20 is bepaald.

ARTIKEL 28: GEDEELTELIJKE NIETIGHEID
Indien één van de artikelen van deze algemene voorwaarden dan wel enig beding in een tussen koper en verkoper gesloten overeenkomst nietig mocht zijn dan wel mocht worden vernietigd, dan laat dat de werking van de overige artikelen c.q. overige deel van de overeenkomst onverlet. Partijen streven er dan naar om voor het nietige c.q. vernietigde artikel c.q. deel van de overeenkomst een regeling in de plaats te stellen die de
bedoeling, die partijen met hun overeenkomst hadden, het meest dicht benadert.

ARTIKEL 29: WELK RECHT IS VAN TOEPASSING
Op alle overeenkomsten tussen koper en verkoper is alleen het Nederlandse recht van toepassing.

ARTIKEL 30: AUTEURSRECHTEN
Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door de E & D BOUWPAKKETTEN en bij haar berust het auteursrecht. Niets uit deze algemene voorwaarden mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

ARTIKEL 31: DEPOT
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Noord Nederland. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Artkel 32 Aanvulling BOUWPAKKETTEN

Hierbovenstaande artikelen 1 t/m 31 zijn ook van toeapassing op de producten van E & D BOUWPAKKETTEN m.u.v. de

artikel 32-A) Betalingscondities bouwpakketten BIJGEBOUWEN
Wij waarderen uw opdracht maar roerige tijden vragen voor uw en onze zekerheid een zo gering mogelijk risico, een passende betalingsconditie en projectafhandeling. U ontvangt uw bouwpakket, wij de betaling. Daarom hanteren wij de volgende condities:

– 1ste termijn =10 % bij opdracht om de werktekeningen op uw naam te zetten en te mailen.

– 2e termijn = 40 % bij werktekeningen akkoord, dan gaat de levertijd in (zie levertijd)
u ontvangt de funderingstekeningen, berekeningen en een gebruikskopie voor uw
werkvoorbereiding

– 3e termijn = 50% u ontvangt 7 dagen voor aflevering de laatste termijn factuur met een aantal digitale bewijsfoto’s dat uw bestelling gereed is voor transport. Uw betaling ontvangen wij graag uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan aflevering van het materiaal. Na ontvangst van deze termijn wordt het transport ingepland en wordt het pakket binnen 3 dagen opgeladen en bezorgd.

– Tevens ontvangt u na ontvangst van de 3e termijn per email de montage handleiding met genummerde bouwtekeningen

artikel 32-B) Betalingscondities bouwpakketten BBQ douglas terrasoverkappingen
Wij waarderen uw opdracht maar roerige tijden vragen voor uw en onze zekerheid een zo gering mogelijk risico, een passende betalingsconditie en projectafhandeling. U ontvangt uw bouwpakket, wij de betaling. Daarom hanteren wij de volgende condities:

– 1ste termijn =50 % bij opdracht om de bestelling op uw naam te zetten en de werktekening te mailen.

– 2e termijn = 50% u ontvangt 7 dagen voor aflevering de laatste termijn factuur met een aantal digitale bewijsfoto’s dat uw bestelling gereed is voor transport. Uw betaling ontvangen wij graag uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan aflevering van het materiaal. Na ontvangst van deze termijn wordt het transport ingepland en wordt het pakket binnen 3 dagen opgeladen en bezorgd.

– Tevens ontvangt u na ontvangst van de 2e termijn per email de montage handleiding met genummerde bouwtekeningen

Bestellingcontrole
We willen u 100% zekerheid bieden daarom kunt u kunt zonder afspraak op eigen gelegenheid ten allen tijde uw eigen, door ons op uw naam gewaarmerkte, bestelling bij onze fabriek tijdens kantooruren controleren op volledigheid en kwaliteit nadat u de 3e termijn factuur heeft ontvangen. U kunt ook ter plaatse contant deze termijn voldoen na controle van uw bestelling en het pakket indient gewenst direct meenemen of laten ophalen.

Korting
Korting is alleen bespreekbaar bij afname van 5 of meer bouwpakketten voor standaard gebouwen.

OFFERTE AANVRAGEN?

Op de pagina offerte aanvragen leest u hoe u een offerte kunt aanvragen of en op bestellen? leest u hoe u een gebouw kunt bestellen.

Offerte aanvragenBestellen?

Deze website maakt gebruik van cookies om de werking en beleving te optimaliseren. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten